Mijn PVDM

Elektronische communicatie wordt ook bij de fiscus de norm

Gepubliceerd op 19-02-2021 door Nick Verheyden

Eind januari heeft de wetgever een nieuw wetsontwerp goedgekeurd waarin besloten werd dat alle communicatie met de FOD Financiën in principe via elektronische weg zal verlopen. Gezien niet iedereen evengoed overweg kan met elektronische communicatie, zal het per uitzondering wel nog mogelijk zijn om de communicatie op papier te laten verlopen. De nieuwe wet zal in principe in werking treden vanaf 1 januari 2025. Mogelijks zal men de inwerkingtreding van deze wet wel gefaseerd vervroegen.


Elektronische communicatie: de eBox

Net zoals de FOD Financiën momenteel reeds diverse documenten (zoals aanslagbiljetten) elektronisch beschikbaar stelt, zal ook nu gebruik gemaakt worden van de beveiligde digitale brievenbus ‘eBox’. Alle schriftelijke mededelingen die opgenomen zijn in de fiscale wet, alsook andere brieven, gegevens, formulieren, zullen via deze digitale brievenbus bezorgd worden aan de belastingplichtige.

Voor wie?
De nieuwe wet bepaald dat alle communicatie verplicht elektronisch zal verlopen via het beveiligd platform (eBox). Er zijn hierop echter twee uitzonderingen. Natuurlijke personen die onderworpen zijn aan ofwel de personenbelasting, of de belasting van niet inwoners zijn niet verplicht om elektronisch te communiceren. Ook rechtspersonen of natuurlijke personen die conform het btw-wetboek niet geïdentificeerd zijn voor BTW-doeleinden zijn niet verplicht om elektronisch te communiceren.

Deze eerste uitzondering geld wel niet voor natuurlijke personen die houder zijn van een btw-nummer. Deze zullen dus eveneens verplicht hun eBox moeten activeren en alle communicatie via de beveiligde digitale brievenbus laten verlopen.

Belastingplichtigen die om een bepaalde redenen niet in de mogelijkheid zijn om langs elektronische weg te communiceren zullen ook nog via papier kunnen communiceren met de FOD Financiën. Dit zal uiteraard de uitzondering zijn en zal gemotiveerd moeten worden.

Bij gehuwden en wettelijk samenwonenden zullen beide partners de eBox moeten activeren om hier gebruik van te maken. De eBox is namelijk een persoonlijke keuze.

Wat met de wettelijk bepaalde termijnen?
In de huidige wetgeving staat dat bij een bericht van wijziging of een vraag om inlichtingen de belastingplichtige een termijn heeft van 1 maand, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op datum van verzending van het document. Van zodra de nieuwe wet in werking treed, zal de termijn begin te lopen vanaf de eerste werkdag volgend op de datum waarop het document op elektronische wijze beschikbaar werd verstuurd.

Ook voor de andere termijnen (indienen van een bezwaarschrift binnen de 6 maand e.d.) geldt dezelfde berekeningsmethode. De termijn zal dus telkens beginnen te lopen vanaf de eerste werkdag volgend op de datum waarop het document werd beschikbaar gesteld via de eBox.

Ook zal de nieuwe wet een kennisgeving via eBox aanschouwen als een aangetekend schrijven.

 

PVDM Accounting & Advice
Handelslei 187, 2980 Zoersel
Kremerslei 53, 2570 Duffel

BTW. 0668.387.012
BIBF. 70503236

T. 03 384 11 28
info@pvdm.eu

Inspiratie in uw mailbox?

© 2023 PVDM Accounting & Advice. Gebruiksvoorwaarden en privacy policy.

Shtick was here.