Mijn PVDM

Zomerakkoord: wat verandert er vanaf 1 januari 2020?

Gepubliceerd op 01-02-2020 door Nick Verheyden

In het zomerakkoord werden verschillende hervormingen doorgevoerd, dewelke werden ingevoerd in drie fasen. Vanaf 1 januari 2020 gaat de derde fase in. Wat wijzigt er concreet?

 • Het tarief daalt verder:

Vanaf AJ 2021 (boekjaren vanaf 1/1/2020) daalt het tarief verder van 29,58% naar 25%. Hierbij is de crisisbijdrage van 2% ook meteen afgeschaft.

Het KMO-tarief van 20% op de eerste 100.000 euro winst blijft behouden, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, waaronder de bezoldigingsvoorwaarde.

 • Afschaffing degressieve afschrijvingen en verplicht pro rata afschrijving:

De activa die u vanaf 1/1/2020 verwerft, mag u (fiscaal) niet langer degressief afschrijven voortaan dus nog enkel lineair.

Kleine vennootschappen moeten ook de vanaf 1/1/2020 aangekochte investeringen verplicht pro rata afschrijven (vanaf de datum van aankoop), d.w.z. dat een aankoop in december nog voor een volledig jaar afschrijven definitief tot het verleden behoort. Voor de grote vennootschappen was dit al langer zo.

Grote vennootschappen moeten de bijkomende kosten bij de aankoop van een investering steeds afschrijven volgens de modaliteiten van de investering zelf. De KMO-vennootschappen mogen deze bijkomende kosten ofwel ineens afschrijven in het jaar waarin de kosten zijn gemaakt, ofwel afschrijven zoals het hoofdbestanddeel.

 • Wijziging aftrekbaarheid autokosten (nog maar eens…):

Voortaan heeft elke wagen zijn eigen aftrekbaarheid, de categorieën worden afgeschaft. Voortaan is uw wagen dus aftrekbaar volgens deze formule:

120% – (0,5% x coëfficiënt x Co2-uitstoot)

Coëfficiënt=      

1 voor dieselwagens

0,90 voor aardgaswagens met een vermogen van minder dan 12 fiscale PK

0,95 voor alle andere wagens (benzine, elektrisch, aardgas > 12 fiscale PK)

De uitkomst van deze formule is steeds max. 100% en min. 50%. De aftrek van 120% werd afgeschaft.

OPGELET 1: als uw wagen een Co2-uitstoot van meer dan 200 gr./km heeft, is het aftrekbaarheidspercentage 40%.

OPGELET 2: ook de brandstofkosten zijn voortaan aftrekbaar volgens bovenstaande formule en niet langer aan 75%. Het valt dus aan te bevelen om de brandstofkosten goed te documenteren per wagen! (gebruik bijvoorbeeld per wagen een andere tankkaart)

OPGELET 3: De plug-in hybrides (aangekocht na 1/1/2018) met een capaciteit van minder dan 0,5 kWh per 100 kg van het wagengewicht of een Co2 uitstoot van meer dan 50 gr./km zijn voortaan valse hybrides. Er zal geen rekening meer gehouden worden met de Co2-uitstoot op het inschrijvingsbewijs, maar met de Co2-uitstoot van het vergelijkbare model met fossiele brandstof. Als er geen model met fossiele brandstof bestaat, moet de Co2-uitstoot vermenigvuldigd worden met 2,5.

OPGELET 4: voor het voordeel in natura mag er nog tot eind 2020 gebruik gemaakt worden van de NEDC uitstoot, daarna moet verplicht de WLTP norm gebruikt worden.

 • Intrestvoet creditintresten vastgelegd:

Creditintresten worden geherkwalificeerd als dividend (m.a.w. niet aftrekbaar) wanneer één van volgende grenzen overschreden worden:

 • Marktrente
 • Totaal van de voorschotten (R/C) > gestort kapitaal (begin boekjaar) en belaste reserves (einde boekjaar)

Het probleem zat in het verleden steeds in het begrip marktrente. Om discussie te vermijden werd het begrip marktrente nu vervangen door de MFI-rentevoet van de Nationale Bank van België voor de maand november voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de intresten betrekking hebben, verhoogd met 2,5%. Concreet voor 2020 bedraagt de MFI-rentevoet dan 1,56 (11/2019) te verhogen met 2,5 % = 4,06%.

 • Vrijwillige belasting vrijgestelde reserves:

In de aanslagjaren 2021 en 2022 (dus boekjaren eindigend in 2020 en 2021) kan u vrijwillig vroeger vrijgestelde reserves laten belasten aan een tarief van 15%. Dit tarief kan nog verlaagd worden naar 10% als het opgenomen bedrag geïnvesteerd wordt in:

 • Materiële vaste activa andere dan auto’s
 • Die afschrijfbaar zijn
 • Niet gebruikt worden voor de gespreide belasting van meerwaarden of voor vrijstelling van meerwaarden.

Niet alle vrijgestelde reserves komen in aanmerking, voor meer info kan u contact opnemen met ons kantoor. Naar onze mening is dit wel een interessante mogelijkheid en moet dit in dit of volgend boekjaar zeker bekeken worden als u belastingvrije reserves op de balans heeft staan.

 • Wijziging aftrek boeten:

Vanaf AJ2021 zullen alle boeten niet meer fiscaal aftrekbaar zijn, ook al zijn ze niet het gevolg van een strafrechtelijke sanctie. Tot 2019 konden proportionele boeten van bijvoorbeeld BTW en onroerende voorheffing alsook verhogingen van sociale bijdragen nog in aftrek genomen worden, dat is definitief voorbij.

 • Aanslag geheime commissielonen:

De aanslag geheime commissielonen is niet langer aftrekbaar en bovendien wordt het tarief van 50% voor de spontaan aangegeven verdoken meerwinsten afgeschaft. Vanaf AJ2021 zijn deze steeds aan 100% belastbaar.

 • Diverse wijzigingen (neem contact op met ons kantoor voor meer inlichtingen):
  • Disconto op schulden
  • Financieringskosten surplus
  • Verstrenging verliezen van buitenlandse vaste inrichtingen
  • Opheffing vrijstelling meerwaarden voor vennootschappen voor huisvesting.

 

PVDM Accounting & Advice
Handelslei 187, 2980 Zoersel
Kremerslei 53, 2570 Duffel

BTW. 0668.387.012
BIBF. 70503236

T. 03 384 11 28
info@pvdm.eu

Inspiratie in uw mailbox?

© 2023 PVDM Accounting & Advice. Gebruiksvoorwaarden en privacy policy.

Shtick was here.