Mijn PVDM

Eindejaarspremie verplicht of niet?

Gepubliceerd op 24-01-2017 door Nick Verheyden

Moet u als werkgever een eindejaarspremie uitbetalen? Nee, de uitbetaling van een eindejaarspremie is niet altijd verplicht. Het hangt onder meer af van de sector waarin u onderneemt. Het komt erop neer dat de eindejaarspremie moet verplicht zijn door een bepaalde rechtsbron:

  • de collectieve arbeidsovereenkomst van het paritair comité waartoe uw bedrijf behoort;
  • de collectieve arbeidsovereenkomst of cao die gesloten is binnen uw onderneming;
  • een individuele arbeidsovereenkomst (die afgesloten is tussen u en een werknemer);
  • het arbeidsreglement;
  • het gebruik.

De cao van uw paritair comité

Ieder bedrijf behoort door de aard van zijn activiteiten tot een bepaald paritair comité of PC. Zo bestaat er voor de bedienden uit verschillende sectoren het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden (PC 200): alle bedienden die tot dit paritair comité behoren, hebben recht op een eindejaarspremie.

Gebruik binnen uw onderneming

Hoe moet u dat ‘gebruik’ begrijpen? U bent als werkgever verplicht een eindejaarspremie uit te betalen aan uw werknemers als u dat al lange tijd doet, volgens een vaste berekeningssituatie en als het gebruik algemeen is. Dat betekent dat het geldt voor alle personeelsleden in dezelfde situatie.

Eenmalige eindejaarspremie

Wilt u als werkgever uw werknemers eenmalig belonen met een eindejaarspremie maar er geen vast gebruik van maken? Dat moet u voor iedere werknemer op papier zetten  dat het om een eenmalige premie gaat die niet ieder jaar zal herhaald worden en dus geen verworvenheid voor de toekomst betekent.

Hoeveel bedraagt uw eindejaarspremie?

In de volksmond wordt er vaak naar de eindejaarspremie gerefereerd als de ‘13de maand’. Inderdaad het bedrag dat werknemers krijgen wordt meestal berekend op basis van het gemiddelde loon van het voorbije jaar. In sommige ondernemingen is de basis een vast bedrag dat vermenigvuldigd wordt met het werkelijk aantal gepresteerde dagen. Sommige afwezigheidsdagen zoals bv. feestdagen, vakantiedagen, vaderschapsverlof,… worden beschouwd als gepresteerde dagen. Nog andere ondernemingen werken met een vast forfaitair bedrag.

Is er een akkoord in uw sector over de eindejaarspremie, dan vervat dat ook een anciënniteitsvoorwaarde die meegenomen wordt in de berekening van de premie. Deeltijdse werknemers krijgen een aangepaste premie in functie van hun arbeidsprestatie. Hetzelfde geldt voor werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst beëindigd is voor het jaareinde: ook zij krijgen een eindejaarspremie pro rata de gepresteerde arbeidsduur.

Eindejaarspremie is loon

Krijgt uw werknemer een eindejaarspremie, dan worden en u en uw werknemer daarop belast zoals bij een gewoon loon: sociale zekerheidsbijdragen, bedrijfsvoorheffing en de solidariteitsbijdrage. Als u een verbrekingsvergoeding uitbetaalt aan uw werknemer, dan houdt u ook rekening met deze eindejaarspremie.

Provisie aanleggen

Sluit uw onderneming haar boekjaar niet af op 31 december? Dan moet u een provisie aanleggen voor de eindejaarspremie die u op het eind van het kalenderjaar uitbetaalt. De fiscus beschouwt die premie als een aftrekbare beroepskost (als de premie en het bedrag ervan contractueel zijn bepaald).

 

PVDM Accounting & Advice
Handelslei 187, 2980 Zoersel
Kremerslei 53, 2570 Duffel

BTW. 0668.387.012
BIBF. 70503236

T. 03 384 11 28
info@pvdm.eu

Inspiratie in uw mailbox?

© 2023 PVDM Accounting & Advice. Gebruiksvoorwaarden en privacy policy.

Shtick was here.